top of page

AKCE POŘÁDÁNÉ CSRA 

Křesťansko-vzdělávácí centrum Sintů a Romů pořádá každý rok celou řadu akcí. Primární jsou pro nás Evangelizace. Šíření dobré zprávy o spasení lidí a odpuštění hříchů. Evangelizujeme ve všech městech, kde má CSRA svou církev jako např. v Rotavě, Mladé Boleslavi, Rakovníku, Šluknově, Sokolově, ale i v jiných městech .
Kážeme evangelium všude tam, kde je potřeba. CSRA ročně uspořádá také celou řadu akcí pro věřící v rámci jednotlivých poboček. Ať už to jsou různá setkání mládeže, můžu a žen na vile v Kraslicích. Pořádáme fotbalové turnaje v rámci evagelizací. Velmi oblíbené je rozdávání vánočních dárků pro děti od 2-12 let. Je to velmi oblíbená událost hlavně pro děti. Každoročně CSRA rozdá více než 1000 dárků, během těchto akci je kázáno Boží slovo a je zachráněno mnoho lidských životu, kteří přecházejí do života v Ježíši Kristu. Významným počinem je také program Biblického vyučování na našem cetru v Rotavě. Vyuka probíhá ve dvou semestrech. každý rok na jaře a na podzim, celkem trvá tři roky. Zúčastňuji se ji jednotliví vedoucí z našich církvi CSRA, kteři se vzdělávají, aby své znalosti předávali dál ve svých sborech. Z těchto studentů se pak stávájí kazatelé, učitelé, diakoni, vedoucí apod. CSRA klade velký důraz na vzdělání svých členů.
Přednášejícími na jednotlivých vyučování jsou významní profesoři, docenti a učitelé z Německa.

Letošním hlavním cílem naší organizace je, aby Evangelium slyšelo 20 tisíc lidí po cele České republice.

EVANGELIZACE - OSTROV nad OHŘÍ

CSRA tentokráte evangelizovala ve městě Ostrov nad Ohří, kde slouží náš bratr Radek z Rotavy. Spaseno byl jen několik
málo jedinců, ale věříme, že to je jen začátek. Moc Ducha Svatého bude úřadovat i v tomto městě.

„Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.“    Žalmy. 19:02

ROZDÁVÁNÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ - RAKOVNÍK

Jako každý rok CSRA připravuje na Vánoce velkou akci pro naše nejmenší. Rozdávání vánočních dárků se každý rok nese
v duchu velkého očekávání pro nejmenší. Teší se na krásné dárky. Jeden dárek si mohou odnést také jejich rodiče a to dárek největší a nejkrásnější - spasení. Každoročně je rozdáno více než 1000 dárků, v ten samý čas je kázáno Evangelium.

„Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.“    1. Jan 4:15

EVANGELIZACE - JESENICE

Tentokrát jsme evangelizovali v Jesenici u Rakovníka. Jedná se o malé město ve středních Čechách, kde žije velká komunita Romů, kde není soužití s majoritou na dobré cestě. I do tohoto města a do této situace zavítal Ježíš skrze naší organizaci. Věříme, že pravě v takových situacích jako je tato, kdy předsudky a nenávist opanují toto město, je moc Ducha Svatého to jediné východisko. Láska našeho Pána Ježíše, která láme pouta a ničí všechny předsudky a nenávist.

„V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.“    Jan 14:2

KŘEST - CENTRUM ROTAVA

Křty jsou vždy velká událost. Před celým světěm vyhlašujeme, že odevzdáváme svůj život do rukou našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Dáváme také najevo, že naše staré já zemřelo a narodilo se nové, očišťěné svavou krví. Sešlo se na 50 křtěnců, bratrů a sester z Rotavy, Mladé Boleslavi, Rakovníka a Vřesové, aby společně vstoupili do nového života. Sláva našemu Pánu, haleluja!.

„Všechnu svou starost vložte na Něj, neboť Mu na vás záleží..“   Petr 5:7

EVANGELIZACE - RAKOVNÍK

Rakovník je menší město ve středních Čechách, kde působí CSRA již 6 rokem. Tuto církev vede náš bratr Jindra, který se snaží se svými sourozenci každá rok šířit dobrou zprávu o záchraně lidí také v Rakovníku. Několikrát jsme evangelizovali na rakovnickém náměstí ve spolupráci se sborem Daniela Provazníka, který také v Rakovníku působí. Vždy je to velmi požehnané, když se spojí romská a česká církev pro záchranu lidí a šíření evangelia, protože láska ke Kristu nezná hranic a nemá žádná omezení.

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.“    Izajáš 41:13

ROZDÁVÁNÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ - SOKOLOV

CSRA pracuje také v terénu. Tam, kde je nouze, bída a beznaděj na denním pořádku. Navštivíli jsme sokolovské ghetto, kde žijí Romové ve vyloučených lokalitách. Rozdali jsme dětem vánoční dárky a dospělým jsme kázali evangelium. Budeme se za místní modlit a dál pomáhat.

„Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, všechny mé hříchy zahodil jsi pryč.“    Izaiáš 38:17

SPOLEČNÁ BOHOSLUBA - RAKOVNÍK

Láska ke Kristu nezná hranic. V nedávné době proběhlo požehnáné setkání naších sborů z RAkovníka, Rotavy a Mladé Boleslavi s našimi sourozenci v Kristu z Německa. Markus vede tým mladých křešťanů, kteří nás chtěli osobně poznat. Rakovník proto uspořádal společnou bohoslužbu, kde sloužili bratři a sestry z Německa. Měli požehnané Slovo, scénky a chvály. Byl to opravdu velmi požehnaný čas, kdy jsme společně chválili našeho Hospodina.

„.V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí.“   Přísloví 14:26

KŘEST - RAKOVNÍK

Křest - jedna z nejdůležitějších událostí v životě křesťana. Jasná zpráva světu, že patříme Kristu. Naše staré já pominulo, hle je tu nové. Křest je o to zajímavější, když je prováděň tak, jako za dob Jana Křtitele. Žádný bazén, ale rybník. Přirozené místo, kde sama příroda je svědkem krásného aktu.

„Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme-vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.“    Žid. 10:23

BOHOSLUŽBA - MLADÁ BOLESLAV

Více než rok působí naše organizace v Mladé Boleslavi. Více než rok zde působí Svatá moc Ducha svatého. Více než rok mění Ježiš životy v tomto městě. Pastor Michal Kala zde odvádí výbornou práci. Více než 100 Romů pravidelně navštěvuje nedělní bohoslužby. Bratři a sestry z Mladé Boleslavi začínají sloužit i jiných sborech CSRA. Pravidelně také velká část z nich studuje na naši Biblické škole. Taková je moc našeho Pána. Haleluja!

„Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.“   Přísloví 11:28

BIBLICKÁ ŠKOLA - CENTRUM ROTAVA

Již několik let CSRA pořádá biblickou školu pro budoucí pastory, diakony  a pro všechny, kteří chtějí sloužit v našich sborech. Každou druhou sobotu v měsíci se studenti scházejí k zajímavým přednáškám fundovaných školitelů. Naposledy přednášel po celý den náš bratr Marcus z Německa, který si sebou do Rotavy přivezl své studenty. Celé odpoledne bylo naplněno Duchem svatým, který nás vedl. Každý student se dozvěděl spoustu nových poznatků, které může aplikovat ve své službě. Blížší informace k Biblické škole naleznete v sekci Biblická škola.

„Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme-vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.“    Žid. 10:23

EVANGELIZACE - MLADÁ BOLESLAV

Dne 11.2.2017 náš pastor Rudi Walter a jeho tým z CSRA navštívil Mladou Boleslav. Zdejší Romové vyslovili touhu po Božím slově a tak zde proběhla evangelizace. Byl to velmi požehnaný den, v Ježíše Krista uvěřilo na 120 lidí a CSRA se rozšíří o další centrum. Vítamé v rodině nové bratry a sestry. To vše jen díky milosti našeho Pána Ježíše Krista. Slava Tuke, amaro Devloro.

„Jestliže vás Syn osvobodí (učiní z vás svobodné lidi), pak budete skutečně a nezpochybnitelně svobodní.“    Jan 8:36

FOTBALOVÝ TURNAJ & EVANGELIZACE - VŘESOVÁ

Dne 15.4 uspořádala CSRA fotbalový turnaj ve Vřesové. Akce byla spojená také s evangelizací ve městě, kde působí jedno z naších center. Turnaje se účastnila družstva z Rotavy, Plzně, Vřesové, Rakovníka, Chodova a tým sestavili také naši bratři z Německa. Celkovým vítězem se stali hráči Chodov 1, kteří získali hlavní cenu, kterou byl originální míč, se kterým se hraje Bundesliga v Německu v hodnotě 4000 korun. Akce byla naplněna Božím duchem a už teď se hráči a lidé těší na další ročník.

„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tesalonickým 5:11

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE CSRA  -  RAKOVNÍK   

Mládež CSRA Rakovník pořádala v sobotu 20.května setkání mládeže organizace CSRA. Akce se zúčastnili mladí z Rakovníka, Sokolova, Rotavy a Mladé Boleslavi. Bylo to velmi požehnané setkání, kde vládl Boží duch. S Božím slovem vystoupil náš pastor Rudi Walter, hrála chválicí kapela z Rotavy a mládež CSRA Rakovník si připravila bohatý program plný her, scének, tance a zábavy. Hlavním odkazem celé akce bylo následování učení našeho Pana Ježíše Krista a sblížení a vzájemné poznání mladých věřících v rámci organizace CSRA.

„Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ Jan 10:11


 

SDÍLENÍ MUŽŮ CSRA - KRASLICE

27.května se sešli muži CSRA v našem centru v Kraslicích. Témata setkání byla jasná. Vzájemné sdílení, výměna zkušeností s vedením jednotlivých center a také řešení posledních prací před oficiálním otevřením našeho multifunkčního centra v Rotavě. Součástí setkání bylo také Boží slovo našeho pastora na téma služby v církvi, služby pro našeho Pána.

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám…“ Jan 14:27

 

V sobotu 10. června se v našem novém centru v Rotavě konala velkolepá událost. Celkem tři svatby v jeden požehnaný den. Svou lásku před Bohem stvrdili tři páry našich bratrů a sester z Rotavy. Oddával je náš pastor Rudi Walter spolu s německým bratrem Klausem Brinkmannem. Sešlo se více než 100 hostů. kteří byli svědky novomanželské lásky a oddanosti našemu Pánu Ježíši Kristu.

SVATBY V CENTRU CSRA - ROTAVA 2017


Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. Žl 119,105

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA CSRA - ROTAVA 2017

Dlouhých 16 let modliteb, přání a snů o vlastním Romském centru našeho pastora Rudi Waltera se v neděli 11.června naplnilo. Náš Pán opět dokázal jak je Velký a my členové CSRA spolu s německými bratry a sestrami, jsme mohli tento požehnaný den slavit. Slavnostně otevřeno bylo první multifunční Křesťanské centrum pro Romy a Sinti. Jediné v České republice svého druhu. Nachází se v Rotavě. Budova obsahuje tři velké sály. Bohoslužby, Biblická škola, modlidby, bistro, workshopy...to vše se nyní bude konat v našem novém centru. Místu zasvěceném našemu Pánu Ježíši Kristu, kde vládne Boží duch. Haleluja.

 

bottom of page